• Negen windmolens bij Stroe

    Jan van Uffelen

Barneveld moet natuur beschermen bij 'bosmolens'

BARNEVELD In het plan van de gemeente Barneveld voor het bouwen van windmolens - dat nu in voorbereiding is - moet de gemeente niet alleen zo helder en transparant mogelijk beschrijven hoe locaties zijn gekozen, maar moet er vooral ook aandacht zijn voor natuurbescherming. Zeker wanneer er plannen zijn voor 'bosmolens', windmolens in de bosgebieden van de Veluwe.

Wouter van Dijk

Dat stelt de Utrechtse Commissie voor de Milieueffectrapportage, die eerder dit jaar door de gemeente gevraagd werd een advies uit te brengen over de mogelijke milieu-effecten van de Barneveldse windmolens. In het windmolenplan van Barneveld zou de zoektocht naar randvoorwaarden voor windmolens centraal moeten staan, stelt de commissie. Dan gaat het vooral om effecten op de leefomgeving, het landschap en de natuur.

VOGELS EN VLEERMUIZEN ,,Zeker bij de plannen voor windmolens in bosgebieden, moet duidelijk worden gemaakt hoe de natuur beschermd wordt'', licht Sjoerd Harkema namens de commissie toe. ,,Het moet helder op een rijtje staan welke voorwaarden en consequenties dat met zich meebrengt. Denk bijvoorbeeld aan het effect op het leefgebied voor vogels en vleermuizen.'' Nagedacht zou bijvoorbeeld moeten worden over stilstandvoorzieningen en een bepaling voor het maximale aantal windmolens per locatie. Ook moeten er in het plan regels worden opgesteld om hinder door nachtelijke verlichting van turbines te voorkomen.

De commissie brengt hier nu een advies over uit richting de Barneveldse gemeenteraad. Op een later moment moet deze raad een Milieu Effect Rapportage vaststellen. ,,Dat rapport komt vervolgens weer onze kant op, zodat wij kunnen checken of de randvoorwaarden en consequenties ook duidelijk een plek gekregen hebben.'' Ook in dít traject is de commissie adviserend.

LOCATIES Het pakket aan randvoorwaarden en locaties wordt opgenomen in de structuurvisie wind, waar de Barneveldse gemeenteraad nog een besluit over moet nemen. Barneveld werkt al langere tijd aan plannen om windmolens in de gemeente te plaatsen. Inwoners zien die turbines het liefst langs snelwegen A1 en A30, bij bedrijventerrein Harselaar, langs de provinciale weg N310, ten noorden van Voorthuizen en in het buitengebied tussen Barneveld en Kootwijkerbroek, zo bleek eerder op basis van bijeenkomsten afgelopen zomer. In oktober bracht het college van burgemeester en wethouders de conceptnotitie 'reikwijdte en detailniveau Windenergie' naar buiten. Die notitie is nu door het college vastgesteld. In die notitie gaat het overigens niet alleen over milieu, maar ook over economie en gezondheid. 

STRUCTUURVISIE De afgelopen maanden werd de vraag voorgelegd of, ná vaststelling van de structuurvisie, er nog wel voldoende mogelijkheden voor burgers blijven om bezwaar te maken, op het moment dat er een concreet plan ligt voor windmolenbouw. Harkema: ,,Een initiatiefnemer kan straks met een windmolenplan komen op basis van de aangedragen locaties in de structuurvisie, vervolgens kunnen omwonenden bezwaar maken. Het hangt af van de aard en de inhoud van dat bezwaar hoe veel kans dat bezwaar maakt. In principe moet de gemeenteraad in het algemeen alle belangen afwegen en op basis daarvan de beste locaties benoemen.'' Wethouder Didi Dorrestijn: ,,Om in de toekomst die plekken te vinden die na afweging van alle belangen het meest geschikt zijn voor de opwekking van windenergie, is goed onderzoek nodig. Als later in het proces duidelijk wordt wat kansrijke locaties zijn, worden per gebied betrokkenen uitgenodigd om hierover verder mee te denken.''

Op donderdag 17 januari buigt de raadscommissie Grondgebied zich over het windmolenplan en over de ingediende bezwaren tegen de notitie 'reikwijdte en detailniveau', zodat de notitie eind januari kan worden vastgesteld. Naar verwachting in de herfst volgend jaar ligt de structuurvisie voor, met daarin een lijst van meest kansrijke locaties voor windmolens. Daarmee is duidelijk dat een mogelijke komst van windmolens niet vóór 2020 zal plaatsvinden, terwijl dat in 2015, bij de vaststelling van de energievisie van de gemeente, wel de uitgesproken wens was.