• LTO Gelderse Vallei-voorzitter Fije Visscher

    BDU

Boeren in regio Barneveld in onzekerheid over stikstofregels

BARNEVELD De uitspraak van het Europese Hof van Justitie over de regels ten aanzien van stikstofuitstoot kan grote gevolgen hebben voor veel agrariërs in de regio Barneveld met uitbreidingsplannen. Die staan hierdoor ineens op losse schroeven. Hoe groot de impact van de uitspraak is op deze regio, is op dit moment nog niet duidelijk. LTO Gelderse Vallei dringt wel aan bij het kabinet-Rutte op snelle aanpassing van de stikstofregels.

Jannes Bijlsma

Natuur- en milieuorganisaties procederen momenteel bij de Raad van State (RvS) tegen vergunningen waarbij de veestapels worden uitgebreid. De RvS vroeg in deze zaken om advies bij het Europese Hof. Dat zette gisteren grote vraagtekens bij het PAS, een programma om stikstof terug te dringen in kwetsbare natuurgebieden zoals de Veluwe, op basis waarvan die vergunningen mede worden afgegeven. De uitstoot is al jaren te hoog.

Tegelijk is het programma ook bedoeld om de uitbreiding van boerenbedrijven mogelijk te blijven maken. Er werden strengere eisen gesteld aan de uitstoot uit stallen en het uitrijden van mest, om uiteindelijk de ammoniakuitstoot (dat grotendeels uit stikstof bestaat) te verminderen met 10 kiloton in 2030.

In het programma is ook bepaald dat agrariërs bij een investering de helft van de milieuwinst mogen benutten om het bedrijf uit te breiden. Die toezegging lijkt nu van tafel te gaan: eerst moet onomstotelijk vaststaan dat een nieuwe ontwikkeling geen verslechtering betekent voor kwetsbare natuurgebieden. De gevolgen van bemesten, beweiden en nieuwe stallen moeten wetenschappelijk worden getoetst, terwijl in het PAS tot donderdag werd uitgegaan van het natuurherstel dat men op termijn verwacht. De Raad van State bepaalt begin volgend jaar wat er verder met de PAS moet gebeuren.

TIENTALLEN Voorzitter Fije Visscher van LTO Gelderse Vallei is bezorgd over de gevolgen die de uitspraak van het Europese Hof gaat hebben. Hij kan nog niet goed inschatten hoeveel agrariërs in deze regio worden geraakt in hun uitbreidingsplannen. ,,Ik begrijp dat hiermee landelijk meer dan 200 nieuwe vergunningen onder druk komen te staan. Dan schat ik in dat het om tientallen gevallen in Gelderland gaat. Maar zeker weet ik het niet."

Visscher wil dat het kabinet nu in actie komt om de PAS aan te passen. ,,Wij waren erg enthousiast over de PAS. Ik denk dat we met z'n allen ook een forse uitstootreductie hebben bereikt", zegt hij. ,,Gek genoeg is de totale uitstoot van stikstof niet gedaald. Als er maatregelen moeten worden genomen, dan wordt er al snel naar de agrarische sector gekeken. Maar er zijn veel meer bronnen van uitstoot. Kijk daar ook eens naar."

METINGEN Volgens de voorzitter van LTO Gelderse Vallei schort het in Nederland nogal aan de metingen van stikstof en moet daar snel iets aan veranderen. ,,We kunnen nog steeds niet goed meten wat de werkelijke uitstoot van een stal is. Dat is belangrijk, om duidelijk te hebben wat 'ons' aandeel van de totale stikstofuitstoot is. De Regio FoodValley heeft nu een financiële bijdrage gevraagd van de rijksoverheid, onder andere voor nieuw onderzoek naar hoe de uitstoot in stallen nog verder kan worden teruggedrongen. Dat zou bijvoorbeeld met ander voer kunnen, of met een aanpassing in het stalklimaat."

Milieuorganisaties waren gisteren stellig over de gevolgen die de uitspraak heeft op de veestapel: die zal onvermijdelijk moeten krimpen. Visscher wil daar niet op vooruitlopen. ,,Ik begrijp best dat ze dat roepen, maar het is een voorbarige stelling. De Raad van State moet nog definitief uitspraak doen in deze zaak. Maar het kabinet moet daar niet op wachten; dat moet nu al het beleid aanpassen. Er is snel duidelijkheid nodig, want deze uitspraak brengt veel agrariërs in onzekerheid. Wij zijn zeer bereid om mee te denken over een aanpassing."
 

INNOVATIE Een inkrimping van de veestapel zou desastreus uitpakken voor de regio, denkt de Barneveldse adviseur Steven van Westreenen, die momenteel de belangen van tientallen agrariërs behartigt die een aanvraag hebben lopen. ,,Ik ga ervan uit dat het die kant niet opgaat. Als er geen ontwikkelingsmogelijkheden meer zijn voor boeren, staat niet alleen de sector stil maar ook de innovatie binnen de sector. Ik hoop dat het kabinet snel met een reparatiewet komt."
 

A1/A30 SGP-Statenlid Bennie Wijnne uit Barneveld zegt geschrokken te zijn van het nieuws over de stikstof. ,,Niet alleen zitten agrariërs hierdoor in onzekerheid; het heeft mogelijk ook gevolgen voor aanpassingen van Rijkswegen, zoals knooppunt Hoevelaken en het knooppunt A1/A30. Deze uitspraak zat eraan te komen, maar toch schrik ik van de impact ervan." Wijnne heeft inmiddels vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten over deze zaak.