• Een kaartje waarop gearceerd volgens de bezoekers van de avonden over windmolens de meest kansrijke plekken liggen voor windturbines.

    Pondera

Burgers: 'Zet windmolens langs A1 of op Harselaar'

BARNEVELD In de zoektocht naar locaties voor windturbines in de gemeente Barneveld zijn volgens inwoners van de gemeente verschillende locaties langs snelweg A1, plekken op bedrijventerrein Harselaar en locaties aan weerszijden van provincialeweg N310 de beste opties. Ook aangedragen zijn onder meer gebieden langs de A30, ten noorden van Voorthuizen en het buitengebied tussen Barneveld en Kootwijkerbroek.

Wouter van Dijk

Dat blijkt uit een inventarisatie van alle opmerkingen die in juli tijdens de drie bijeenkomsten over windenergie die in Barneveld, Voorthuizen en Kootwijkerbroek werden gehouden. Onderzoeksbureau Pondera noteerde alle opmerkingen en bracht ze letterlijk in kaart. Op de kaart is een verschil gemaakt tussen plekken die het vaakst door bezoekers van de avonden werden genoemd (zwart gearceerd) en plekken die minder vaak werden aangedragen (grijs).

Te zien is, zoals eerder ook al werd geopperd, dat vooral plekken langs de snelwegen interessant zijn, en dan met name langs de A1. Zo is het gebied aan weerszijden van de A1 tussen Harselaar en Stroe zwart gearceerd, evenals het natuurgebied ten noorden van de A1 tussen Stroe en de gemeentegrens met Apeldoorn. Ook terreinen aan weerszijden van de N310 vanaf de aansluiting met de A1 tot globaal de Heetweg werden vaak genoemd.

ZEUMEREN Minder vaak werden diverse gebieden in het buitengebied genoemd, waarbij opvallend is dat ook Zeumeren is gearceerd. Dit terwijl een initiatief om hier drie windturbines te plaatsen vorig jaar op veel weerstand kon rekenen. Andere centraal gelegen gebieden in het buitengebied die genoemd werden, zijn onder meer het buitengebied tussen Barneveld en Kootwijkerbroek, het gebied ten noorden van Kootwijkerbroek, het gebied tussen Harselaar en Barneveld en het bosgebied ten noorden van de Apeldoornsestraat tussen Voorthuizen en Garderen.

DE GRENS OPZOEKEN Opvallend is verder dat veel inwoners graag de grens opzoeken, met bijvoorbeeld gebieden ten noorden van Zwartebroek en ten noorden van Voorthuizen, beide tegen de gemeentegrens van Nijkerk aan, een stuk ten noorden van Achterveld, tegen de gemeentegrens met Leusden aan, een locatie in de omgeving van Terschuur tegen de gemeentegrens met Amersfoort aan en zelfs één locatie over de grens heen: in de gemeente Ede, ten zuiden van de Scherpenzeelseweg langs de A30.

HART VAN HET RAPPORT Het overzichtskaartje is opgenomen in de conceptnotitie 'reikwijdte en detailniveau Windenergie', dat het college van burgemeester en wethouders nu voorlegt. Wethouder Didi Dorrestijn: ,,De door burgers genoemde locaties geven ons een indruk van waar zij mogelijkheden zien, maar we zijn nog lang niet zover dat we nu al kunnen spreken van kansrijke plekken. Daarvoor is nog een zorgvuldig proces nodig.'' Tegelijkertijd noemt de wethouder de verslaglegging van de avonden als het 'hart van het rapport'. ,,We nemen de opmerkingen van de bewoners serieus, omdat draagvlak in dit proces van groot belang is.''

Dat proces vertaalt zich nu in deze notitie, waarin meer in het algemeen voor het gehele grondgebied van Barneveld gekeken wordt hoe het onderzoek naar de mogelijkheid of onmogelijkheid om er windturbines te plaatsen gaat plaatsvinden en wat er onderzocht gaat worden. Daarbij wordt ingezoomd op onder meer effecten op het gebied van geluid, slagschaduw, gezondheid, natuur, landschap, veiligheid, ruimtegebruik en economie. ,,Pas als dit document in januari volgend jaar is vastgesteld door de Barneveldse gemeenteraad, kunnen we verder met stap twee en starten we het daadwerkelijke onderzoek naar plaatsing van windturbines. We leggen de effecten van de turbines per gebied over de gemeentekaart heen en dan zullen de best mogelijke locaties naar boven komen. Ook dan is er nog geen sprake van concrete locaties, maar gaan we wel met betrokkenen gesprekken voeren.''

NOG GEEN MOLENS IN 2020 Pas in de daaropvolgende structuurvisie, die op zijn vroegst in de herfst van volgend jaar voorligt, zal het windmolenplan volgens de wethouder zodanig getrechterd zijn, dat er een lijst van meest kansrijke locaties voor windmolens in is opgenomen. ,,Vervolgens is het aan initiatiefnemers om met een plan te komen binnen deze genoemde locaties. Per plan volgt dan nog een regulier proces om het bestemmingsplan te wijzigen en kunnen belanghebbenden bezwaar maken.'' Al met al is het voor Dorrestijn meer dan duidelijk dat in het jaar 2020 nog geen windturbines in Barneveld staan, terwijl die wens in 2015 bij vaststelling van de energievisie wel werd uitgesproken. Wanneer ze er wel staan, vindt ze moeilijk in te schatten. ,,Eind volgend jaar komen we met een update van de op dat moment gerealiseerde energiemix en een doorkijk naar de toekomst. Tegen die tijd kunnen we een goede inschatting maken van windenergie. Dat is dus later dan gehoopt, maar het gaat ons er om het proces zorgvuldig te doorlopen. We willen hier juist nu de tijd voor nemen om er straks met écht kansrijke locaties voor te zorgen dat die windmolens er komen.''

Een eventueel besluit om helemaal geen windturbines te realiseren in Barneveld ligt volgens haar niet voor de hand. ,,Al is het aan de gemeenteraad om daarover te besluiten, maar gezien de uitgangspunten in de energievisie in 2015, de windvisie in 2016 en het besluit om te komen tot deze structuurvisie in 2017, is het logisch om aan te nemen dat we hiermee doorgaan. We móeten ook wel doorgaan, willen we onze verantwoordelijkheid kunnen nemen op het vlak van duurzaamheid.''

De conceptnotitie ligt vanaf vrijdag 12 oktober voor een periode van zes weken ter inzage. Iedereen die dat wil, kan hier op reageren.