• Foto: Hans-Lukas Zuurman

'Stop meer peper in raadsdebat'

BARNEVELD Het politieke debat in de raadsvergaderingen van de gemeente Barneveld kan wel wat peper gebruiken. Dat geldt ook voor de commissievergaderingen, waarin de raadsleden onderling én in reactie op insprekers veel meer op elkaar zouden moeten reageren.

Hans-Lukas Zuurman

Dat zijn - vrij vertaald - enkele hoofdaanbevelingen van de Werkgroep Vernieuwend Vergaderen. De gemeenteraad buigt zich morgen, in de laatste vergadering voor de zomervakantie, over de bevindingen. De werkgroep, die bestaat uit vertegenwoordigers van elke raadsfractie, evalueerde de in 2008 opgestelde nieuwe vergaderregels.

HAMER De commissievergaderingen gaan altijd vooraf aan de raadsvergadering. Doel daarvan is om voorstellen van het college van burgemeester en wethouders tegen het licht te houden. Waar nodig kunnen (hulp)raadsleden onderling tijdens de bijeenkomst extra informatie uitwisselen of vragen stellen aan het college. Op die manier moet een voorstel 'rijp voor menings- en besluitvorming' worden, zodat in de raadsvergadering uiteindelijk de hamer kan vallen.

GESPREK In de praktijk blijkt echter dat een onderling gesprek over onderwerpen tussen raadsleden ,,niet of zelden'' tot stand komt, zo stelt de werkgroep vast. Door elkaar nadrukkelijk stellingen en standpunten voor te houden moet daar meer ruimte voor komen, blijkt uit het advies van de werkgroep. Ook insprekers moeten zo actiever mee kunnen praten. In de raadsvergadering zelf moet de raad het debat veel meer naar zich toe trekken, blijkt verder uit de bevindingen. Het debat is in de praktijk beperkt tot het interrumperen van de wethouder. Maar het college moet zich juist meer terugtrekken in die raadsfase en zich beperken tot het reageren op verzoeken tot toezeggingen, opdrachten en wijzigingsvoorstellen, vindt de werkgroep. ,,Het debat moet binnen de raad gevoerd worden en niet met het college.''

OPPOSITIE Verder stond de werkgroep ,,uitvoerig'' stil bij de rol van de oppositie in het debat. Als deze partijen om een reactie van de coalitiepartijen vragen, laten deze dit nog weleens na of laten de wethouder het woord voeren. ,,Gevolg kan zijn dat de rol van de oppositie dan niet voldoende uit de verf komt en de suggestie wordt gewekt dat een voorstel vooraf politiek is dichtgetimmerd. Het debat slaat dan dood.'' En dus moeten de raadsfracties actiever met elkaar het debat aangaan, concludeert de werkgroep.

PAPIERLOOS De werkgroepleden gingen ook na hoe raadsleden, los van de vergaderingen, hun informatie krijgen. De raad werkt sinds 2010 papierloos. Elk raadslid heeft een iPad waarop bij een onderwerp horende stukken terug zijn te vinden. Ook is er de website van de gemeente (inclusief besloten deel) waarop raadsinformatie wordt uitgewisseld. De gebruiksvriendelijkheid van deze beide informatiestromen laat te wensen over, stelt de werkgroep vast. Daarom is het voorstel te kiezen voor een nieuw informatieplatform: iBabs. Probleem daarbij is nog wel dat documenten op dit moment niet op tekst doorzoekbaar zijn.

UITZENDEN Om de drempel voor burgers te verlagen om de openbare vergaderingen te volgen, wil de werkgroep alle raads- en commissievergaderingen registreren met camera's en live uitzenden via internet. Volgens raadsgriffier Erik van Steden moeten de uitzendingen vanaf november mogelijk zijn. De beelden fungeren tevens als archief. Ook hier geldt dat nog een probleem is dat terugzoeken op woorden moeilijk is. Daarom wordt voorgesteld gedurende een jaar én videobeelden op te slaan én de huidige woordelijke notulering van de vergadering te handhaven. In de loop van het jaar moet bekeken worden of de woordelijke verslaglegging kan worden vervangen door een besluitenlijst.

De kosten van de videoregistratie en het nieuwe raadsinformatiesysteem zijn eenmalig geraamd op ruim 30.000 euro, daarna dalen de structurele kosten naar 6.600 euro per jaar.